ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการคัดกรอง โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

»»»เมื่อที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี 
ออกเยี่ยมสมาชิกในการคัดกรองโรคต้อกระจก ตามโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก “
โดยมี ผู้เข้ารับการตรวจ ๙๑ ราย ตรวจพบและนัดรักษา ๘ ราย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
20180508_180509_0004 20180508_180509_0006 20180508_180509_0008 20180508_180509_0009 20180508_180509_0001