รับแต่งตั้งจากสำนักงารคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สอบสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๔และปีที่ ๕ เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

»»»นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงารคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
สอบสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๔และปีที่ ๕  เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เมื่ิอวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธนี
224574 95355 95254 222500