ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561

»»»เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.อุบลราชธานี  ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 และมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน  ทุนละ 4,000 บาท  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นางสาว พรลภัส พลราษฎร์ บุตรของ นางนิชาภัคร มาสุวงศ์ชัย
2. นางสาว อาทิตยา ชมทองบุตรของ นาง รุ่งรัตน์ ชมทอง
S__9027599 S__9027598 S__9027597 S__9027596