โครงการสุขใจครูไทยวัยเกษียณ

              »»» วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการครูไทยสุขใจวัยเกษียณ ประชุมปฏิบัติการเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ และเพื่อเป็นการพบปะกันของสมาชิกผู้สูงวัย รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน กิจกรรมนันทนาการ โดย ป.ฉลาดน้อยส่งเสริม คัดกรองดูแลสุขภาพดวงตา โลกสวยตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก โดย โรงพยาบาลศุภมิตร
ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_26 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_28 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_29 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_57 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_55 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_56 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_45 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_46 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_47 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_48 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_49 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_50 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_54 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_0 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_1 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_3 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_4 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_8 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_9 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_12 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_13 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_14 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_15 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_16 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_17 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_19 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_20 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_25 ครูไทยวัยเกษียณ 26 สค 63_200827_44