อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561

»»»เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561 
ภายใต้หลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน  โดยมีนายวัชรินทร์ จำปี  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เวลา ๐๙.๐๐ น.
25610430_180502_0066 25610430_180502_0057 25610430_180502_0055