อบรมเชิงปฏิบัติการโคงการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่วนภูมิภาค

»»เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1)  ณ โรงแรมตามสบายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จัดวางระบบฯ25-27ส_0.ค._170828_0007 จัดวางระบบฯ25-27ส.ค._170828_0004 จัดวางระบบฯ25-27ส.ค._170828_0005