สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางหรีดเคารพศพ

»» นายเฉลียว  มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมวางหรีดเคารพศพนางอุทัยทิพย์  ทองแสง  
เมิ่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐   ณ วัดป่าแสนอุดม
พร้อม จัดเจ้าหน้าที่รับเอกสารเพื่อขอรับเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทถึงที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
วางหรีด