สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ออกคลินิคตรวจสอบ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 4

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สนง.สกสค.จ.อบ. ได้ไปออกคลีนิกตรวจสอบสมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส.
ในการประชุมผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สังกัด สพป.อบ.เขต 4 ใน เดือน กันยายน 2559 นี้
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 4
อำเภอวารินชำราบ จัหวัดอุบลราชธานี
1 2 3