สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ออกคลีนิกตรวจสอบสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่  25 มิถุนายน 2559 สนง.สกสค.จ.อบ. ได้ไปออกคลีนิกตรวจสอบสมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส.
ในการประชุมผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน เดือน กันยายน 2559 นี้ 
ณ  ห้องประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี  โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2 6 5 1 7 4 3 8