สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 7 – 11 ธันวาคม  2563  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด” ให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าดำรงตำแหน่ง และเพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีซึ่งการสรรหาฯ ครั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด รายใหม่ จำนวน 39 คนทั้งนี้เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบนโยบายในการทำงานว่า “การติดกระดุมเม็ดแรก ต้องเริ่มติดให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้” ถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ มีความสร้างสรรค์งานในมิติใหม่ ๆ ตามบริบทของแต่ละจังหวัดตามปณิธานที่ว่า “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”
569013 561750 561749 563528 561751