วางหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค. และมอบเงินค่าศาสนพิธี

สสสสสสสสส