ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

»»»เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัสและพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จ.นครปฐม
3 1 5 2