ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน 23

»»นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี 
ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมศรีพฤทธาลัย ราชสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ร่วมงานที่ ศก.302970887758877288762