ร่วมประชุม

»»เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และแนะนำการใช้งานเว็ปไซต์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ในการสืบค้นข้อมูล และตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
119415_0