ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.อบ. เขต 4

»»»เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี 
ร่วมต้อนรับ นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
21