มอบโล่รางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่  ๒๐  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  นางสมใจ  บุญเจริญ  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
รักษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้มอบโล่และเงินรางวัล  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  ให้แก่  นางวะรัตน์  มูลณี  ครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม  อำเภอเหล่าโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

444