มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นางสมใจ  บุญเจริญ  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
รักษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ให้แก่  เด็กหญิงกชวรรณ  อำไพจิตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนบ้านค้อน้อย  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

222