มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

»»เมื่อวันที่ ๑๒ กรกรฎาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางอบเชย แซ่ลิ้ม อายุ ๗๑ ปี เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๐๑๒๑๗๑๓
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่ นายสุชาติ แซ่ลิ้ม ซึ่งเป็นคู่สมรส ของผู้ถึงแก่กรรม
โดยจ่ายตามที่ระบุสิทธิ์ไว้ตอนที่ใช้สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ ๕ จำนวน ๕๙๐,๐๐๐.- บาท
S__133808130