มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  นางสาวสมใจ บุญเจริญ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เป็นตัวแทนมอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายวิชิต เฟื่องยศ  เลขประจำตัว ๔๔๒๒๑๐  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมอบให้ นางกนิษฐา เฟื่องยศ  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผุ้จัดการศพ
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
25610620_180621_0001