มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. รายนายไวยวิทย์ แก่นวงศ์คำ  เลขประจำตัว 414459  จำนวน 100,000.00 บาท
โดยมอบให้ นางประนอม แก่นวงศ์คำ  คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส.  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__25264289