มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

»»เมื่อวันที่ ๑๙ กรกรฎาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายประพัฒน์ สิงห์สุทธิ์ อายุ ๘๗ ปี 
เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๐๗๕๗๗๔๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
ให้แก่ นายเมฆ สิงห์สุทธิ์ ซึ่งเป็นบุตร ของผู้ถึงแก่กรรม
ค่าจัดการศพ นายประพัฒน์ สิงห์สุทธิ์