มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

»»เมื่อวันที่ ๑๔ กรกรฎาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสมพร สร้อยสิงห์ อายุ ๗๘ ปี 
เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๐๓๗๑๙๙๙จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
ให้แก่ นางมาลัย สร้อยสิงห์ ซึ่งเป็นคู่สมรส ของผู้ถึงแก่กรรม
โดยจ่ายตามที่ระบุสิทธิ์ไว้ตอนที่ใช้สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ ๖ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
121279