มอบค่าจัดการศพ มอบหรีดเคารพและมอบเงินทำบุญตามศาสนพิธี

1111