มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสมศิลป์  ศิริจันทร์  เลขประจำตัว 371720
สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมอบให้นางบุญมี  ศิริจันทร์  เกี่ยวข้องเป็น คู่สมรส
จำนวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
S__165011458