มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายปรีดา ก้อนแก้ว เลขประจำตัว ช.พ.ส. 022607 อายุ 76 ปี
โดยมอบให้นางพิกุล ก้อนแก้ว ซึ่งเป็นคู่สมรส จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
1 2