มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.


มื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

มอบค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ส.  ราย นายพิภพ  องค์สถาพร
เลขประจำตัว  ๒๘๑๕๐๒   จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
โดยมอบให้  นาง
พิศมัย  จันทุมา  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ
ณ  สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี
S__29237312