มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

»»เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. รายนายสิทธิศักดิ์ อมรวงศ์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 258299 อายุ 67 ปี
โดยมอบให้นางทัศนีย์ อมรวงศ์ ตามที่ระบุสิทธิไว้ตอนกู้เงิน ช.พ.ค. โครงการ 6
จำนวน 200,000.- บาท(สองแสนบาทถ้วน)
และในเวลาเดียวกันได้มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายสิทธิศักดิ์ อมรวงศ์ เลขประจำตัว ช.พ.ส. 281511
โดยมอบให้นางทัศนีย์ อมรวงศ์ ซึ่งเป็นคู่สมรส จำนวน 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)


S__144482306 S__144482308