มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายนายเกรียงศักดิ์  สร้อยสิงห์  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เลขประจำตัว ๑๗๔๘๑๖  โดยมอบให้ นางนาง ศุภดล  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__5521421