มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. 
รายนางกอบแก้ว ปิ่นศูนย์  เลขประจำตัว ๐๐๙๐๖๗  ข้าราชการบำนาญ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

โดยมอบให้ นางอักษรศรี ประคำทอง  ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ 
มอบ คจก.ศพ&วางหรีด_180724_0024