มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

»»เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิกช.พ.ส.รายนายวีระ จารุกมล เลขประจำตัว ช.พ.ส. 321803
โดยมอบให้นางสุธีรา จารุกมล ซึ่งเป็นคู่สมรส จำนวน 100,000.- บาท
S__143024130 S__143024131