มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการสพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางรัตนา อินทจักร์  เลขประจำตัว ๓๗๕๒๕๑  สังกัดรับรายบุคคล
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ น.ส.อุไรพร อินทจักร์  ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__3719171