มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายทรงพล สรชัย  เลขประจำตัว ๗๐๖๐๘๗  สังกัดหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ นางจุฑามาศ ศรีพันธ์  ซึ่งเป็นมารดาและเป็นผู้จัดการศพ
180614_0013