มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.  รายนายเกรียงไกร สมเสนาะ  เลขประจำตัว ๓๒๙๘๘๗  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมอบให้  นางไพรินทร์ สมเสนาะ   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__3276833 S__3276834