มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายโกมล อาภาวัณสงค์  หมายเลขประจำตัว ๑๓๐๗๘๔  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมอบให้  นางจำเนียร อาภาวัณสงค์  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__27025420