มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายรังสรรค์ มั่นใจ  ข้าราชการครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒๙
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้  นางอมรศรี มั่นใจ  เกี่ยวข้องเป็นมารดาและเป็นผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__27025417