มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  รายนายพิทยา บุญลา  เลขประจำตัว ๔๕๗๗๓๐  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมอบให้แก่  นางสำเนียง บุญลา  ซึ่งเป็นมารดาของสมาชิกและเป็นผู้จัดการศพ
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__2187298