มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางหนูสิน ศรีสวัสดิ์  เลขประจำตัว ๑๑๑๖๘๐  สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๑
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์  ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิกและเป็นผู้จัดการศพ
S__1925131