มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางเพชรี นามเรืองศรี  เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๑๑๕๕๘๙  สังกัดหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ น.ส.กิตติพา นามเรืองศรี  ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก และเป็นผู้จัดการศพ
S__1646597 S__1646598