มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนาย ไพศาล จำปาศรี เลขประจำตัว ๑๕๖๖๗๑ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมอบให้ นางจันทร์ประภา จำปาศรี ซึ่งเป็น คู่สมรส
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี
S__1613882 S__1613883