มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»» เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายเฉลียว  มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.รายนายเจษฎาพร  จันทร์ชมภู  เลขประจำตัว ๕๕๕๗๙๗
ข้าราชการครู สังกัด สพป.อบ.1 
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
โดยมอบให้นางจรีย์  จันทร์ชมภู  ซึ่งเป็นคู่สมรส  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__9723916