มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว  มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายประเสริฐ  แสงสว่าง    เลขประจำตัว ๒๒๘๕๗๖
สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.1โดยมอบให้นางดุษณี  แสงสว่าง  เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__9723915