มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

»»เมื่อวันที่ ๒๐ กรกรฎาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิช.พ.ค. – ช.พ.ส. รายอรุณ ธานี อายุ ๖๙ ปี 
เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๐๑๒๒๙๓๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
เลขประจำตัว ช.พ.ส. ๐๐๕๓๔๑๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ให้แก่ นางอัจฉรา ธานี ซึ่งเป็นคู่สมรส ของผู้ถึงแก่กรรม
โดยจ่ายตามที่ระบุสิทธิ์ไว้ตอนที่ใช้สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ ๖ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
S__136486916