มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 9 มกราคม 2561  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายดาวเรือง ปั้นทอง  จำนวน 200,000.- บาท  เลขประจำตัว 990711
โดยมอบให้ นางแสงรัศมี ปั้นทอง  ซึ่งเป็น คู่สมรส ของสมาชิก ช.พ.ค.
1