มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 9 มกราคม 2561  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนางจิราภรณ์ ขยัน  จำนวน 100,000.- บาท  เลขประจำตัว 271335
โดยมอบให้ นางเพชร สมชัย  ซึ่งเป็น มารดา  ของสมาชิก ช.พ.ส.
1