มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.- บาท รายนายสกล โลสิลา เลขประจำตัว 1042105
โดยมอบให้ น.ส.ปรียาภรณ์ โลสิลา ซึ่งเป็น คู่สมรส ของสมาชิก ช.พ.ค.
1