มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที่  4  มกราคม  2561  นายเฉลียว  มนัส   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ส.(สืบแทน)   จำนวน 100,000.- บาท 
โดยมอบให้  นางพงษ์ลดา  นรารักษ์   ซึ่งเป็น  บุตร  ของสมาชิก ช.พ.ส.
1