มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

»»วันที่ ๑๗ กรกรฎาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายประยูร ยืนนาน อายุ ๕๕ ปี 
เลขประจำตัว ช.พ.ส. ๐๑๕๖๒๑๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
ให้แก่ นายสมร ยืนนาน ซึ่งเป็นคู่สมรส ของผู้ถึงแก่กรรม
S__135684099