พิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย

ประเภทครูและคณาจารย์ (เกียรติบัตร/เข็มพระพฤหัสบดี/เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท)
๑.นางจงจิตร โทนุการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
๒.นายพรชัย ชูหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง
๓.นางสุกัญญา คำสอน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๔.นางณิชาภา พลเดช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๕.นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ครู คศ.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา (เกียรติบัตร/เข็มพระพฤหัสบดี/เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท)
๑.นางสุธานี วิสุงเร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.เขต ๑

๒.นางสมภักดิ์ สลักทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.เขต ๒
๓.นางสุวิมล ไวยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.อุบลราชธานี

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (เกียรติบัตร/เข็มพระพฤหัสบดี/เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท)
๑.นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร

๒.นายนพรัตน์ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓.นายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๔.นายสุรินทร์  นำนาผล  รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทผู้มีคูณูปการ (เกียรติบัตร/เข็มพระพฤหัสบดี/เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท)
๑.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๒.ว่าที่พันตรีนรินทร์ พานคำ ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.เขต ๑

๓.นายอภัย บุญสาม ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.เขต ๑

ประเภทหน่วยงาน (โล่รางวัล/เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
มอบ.1_001 4 1 นางจงจิตร โทนุการ นายพรชัย ชูหา นางสุกัญญา คำสอน นางณิชาภา พลเดช นางมนฤดี สุวรรณกูฏ นางสุธานี วิสุงเรา นางสมภักดิ์ สลักทอง นางสุวิมล ไวยารัตน์ นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ นายนพรัตน์ ทองแสง นายวีระพงศ์ เดชบุญ นายนรินทร์ นำนาผล ว่าที่พันตรีนรินทร์ พานคำ นายอภัย บุญสาม สพม.29