ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงาน

                    »»»เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
 ต้อนรับและรประชุมร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคระทำงาน เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
และตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
25610522_180523_0006 25610522_180523_0002 25610522_180523_0013 25610522_180523_0011 25610522_180523_0018