ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

»»»ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 /2561
เพื่อร่วมปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน
รวมถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และระดมความคิดที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกันในงานเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
S__24141839 S__24141836 S__24141838